Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/178/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr XXXVII/178/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 Rada Gminy  Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje drodze gminnej położonej we wsi Borowie oznaczonej  w/g ewidencji gruntów nr  181/13, 181/18  nazwę ulica „Zielna” zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-29
Data publikacji:
2010-09-29
Data ostatniej zmiany:
2010-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)