Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXI/2013 z obrad XXXI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 23 września 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXI/2013

 

z obrad XXXI sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 23 września 2013 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 15 Radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXI sesji Rady, a następnie powitała  Panią Martę Serzysko Sekretarza Gminy Borowie, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz  wszystkich przybyłych gości.

 

Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

1.       Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miastu i Gminie Pilawa zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej w części dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Borowie do ośrodka szkolno-wychowawczego w Otwocku.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2010 roku dotyczącej  ustalenia  wysokości  diet  dla  radnych  Rady  Gminy  Borowie.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia diet dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

10.   Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

11.   Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

12.   Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z obrad XXIX i XXX sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Pani Hanna Ośko wyjaśniając projekt uchwały poinformowała, iż w uchwale budżetowej na 2013 rok planowane były przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 899 391,00zł. W ciągu roku kwota ta została zmniejszona do 1 600 118,13zł.

W obecnej chwili przychody z emisji obligacji zamieniamy na kredyt długoterminowy. W trakcie roku w wyniku zmian w budżecie zwiększony został deficyt budżetu do kwoty 2 700 000,00zł i kwota ta dalej pozostaje nie zmieniona. Zmieniają się natomiast źródła finansowania deficytu i jest to pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 375 000,00zł, pożyczka z EFRWP w kwocie 900 000,00zł oraz przedmiotowy kredyt w kwocie 425 000,00zł. Skarbnik wyjaśniła także, że pożyczkę z WFOŚiGW początkowo planowaliśmy zaciągnąć do kwoty 1 800 000,00zł. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po podpisaniu umowy i wiemy, że na 2013 rok przypada nam kwota 1 375 000,00zł, dlatego też zmniejszyliśmy limit pożyczki o 425 000,00zł na poczet kredytu.

Propozycja jest aby zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 1 500 000,00zł z czego kwota 1 075 000,00zł przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek, zaś kwota 425 000,00zł będzie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin, Łopacianka, Głosków”. Rezygnacja z emisji obligacji komunalnych wiąże się z tym, iż banki nie są zainteresowane emisją obligacji komunalnych na kwotę 1 500 000zł dlatego też trudno byłoby wynegocjować dobrą ofertę emisji obligacji. Kredyt natomiast będzie zaciągnięty w drodze zamówienia publicznego. Planuje się karencję w spłacie kredytu do roku 2015, spłatę zaś do roku 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt. 6  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Martę Serzysko Sekretarza Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekazania Miastu i Gminie Pilawa zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej w części dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Borowie do ośrodka szkolno-wychowawczego w Otwocku.

 

Pani Marta Serzysko poinformowała, iż obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu niepełnosprawnego dziecka wraz z opiekunem do szkoły. Jeżeli taki obowiązek przekażemy rodzicom wówczas gmina będzie musiała w całości zwrócić koszty dowozu swojego dziecka do szkoły. Rodzice niepełnosprawnego dziecka z gminy Borowie zwrócili się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu dziecka do ośrodka szkolno-wychowawczego w Otwocku. Dziecko to ma 6 lat i w tym ośrodku realizuje swój obowiązek szkolny. Z informacji uzyskanych od rodziców tego dziecka wiemy, że do tego ośrodka są dowożone również osoby niepełnosprawne z Miasta i Gminy Pilawa. Pani Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa wyraziła zgodę na dowożenie dziecka z Gminy Borowie do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku. Warunkiem jest częściowy zwrot kosztów dojazdu w kwocie 700 zł miesięcznie pokrywany przez Gminę Borowie. Do przekazania omawianego zadania Miastu i Gminie Pilawa jest wymagana zgoda Rady Gminy w formie uchwały. Niepodjęcie takiej uchwały będzie skutkować tym, że rodzice dziecka we własnym zakresie będą musieli dowozić swoje dziecko do Otwocka, a gmina będzie musiała pokrywać koszty które na pewno okażą się dużo wyższe niż przy realizacji tego zadania wspólnie z Miastem i Gminą Pilawa.   

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Martę Serzysko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych Rady gminy Borowie.

 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż kolejno omówi dwie uchwały ponieważ intencja zmiany uchwał jest taka sama. W uchwałach dotyczących wynagradzania radnych i wynagradzania sołtysów przyjęte zostały zasady, że wysokość diet należnych za dany miesiąc jest uzależniona proporcjonalnie od ilości obecności na sesjach i komisjach Rady Gminy. Czasami zdarza się taka sytuacja, że są zwoływane sesje w trybie pilnym. Wówczas nie chcemy aby nieobecność radnych czy sołtysów na sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym rzutowała na wysokość diet. Dlatego proponuje się  wprowadzić w § 1 Uchwały  Nr II/4/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Borowie ustęp 3 o następującej treści  „3.  Treść ustęp 2 nie ma zastosowania do nieobecności podczas sesji Rady Gminy zwołanej w trybie art. 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym”.

Oraz proponuje się wprowadzić w § 1 Uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej ustęp 3 o następującej treści „3. Treść ustęp 2 nie ma zastosowania do nieobecności podczas sesji Rady Gminy zwołanej w trybie art. 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym”.

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionych projektów uchwał.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych Rady gminy Borowie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych Rady gminy Borowie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Martę Serzysko Sekretarza Gminy o przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami.

Sekretarz Gminy przedstawiła sprawozdanie Wójta Gminy między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy.

 

Ad pkt 11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

Głos zabrał Pan Tadeusz Baran przedstawiciel Izb Rolniczych z terenu Gminy Borowie pytając dlaczego sołtysi nie zbierają opłat za śmieci oraz poprosił o interwencję w PKP w sprawie oczyszczenia przejazdu kolejowego w Słupie Drugim. Poprosił również o porównanie dróg gminnych gruntowych równiarką.

W odpowiedzi Sekretarz Gminy poprosiła aby tego typu uwagi zgłaszać na bieżąco do Urzędu Gminy, nie czekając do sesji Rady Gminy. Sekretarz Gminy dodała również, iż w sprawie równania dróg i przejazdu będą podjęte działania. Sekretarz Gminy odnosząc się do opłat za śmieci, wyjaśniła iż w chwili kiedy były podejmowane uchwały w sprawie opłat za śmieci ustawodawca nie zezwalał na to aby opłaty były przyjmowane przez sołtysów. W chwili obecnej jest możliwość wnoszenia opłaty śmieciowej na konto bankowe Urzędu oraz w kasie Urzędu.

Pani Krystyna Mikulska zwróciła się do Pana Adama Zboiny radnego powiatowego o interwencję w sprawie zjazdu z drogi krajowej na drogę powiatową do Łętowa. Podczas modernizacji drogi powiatowej inwestor nie wykonał połączenia tych dwóch dróg dlatego powybijały się dziury które niszczą zawieszenie samochodów.

Pan Adam Zboina poinformował iż przy najbliższej okazji porozmawia z zarządcą drogi powiatowej.

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad. pkt. 12. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXI sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXXI sesji Rady Gminy.

 

                  Protokolant                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

         Krzysztof Wągrodzki                                 Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-10-03
Data publikacji:
2013-10-03
Data ostatniej zmiany:
2013-10-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)