Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/231/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/231/2014

RADY GMINY  BOROWIE

z dnia 30 października 2014 roku

 

 w sprawie opłaty od posiadania psów

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 roku poz. 718).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się na terenie Gminy Borowie opłatę od posiadania psów.

 

§ 2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa oraz 30,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

 

§ 3

1.       Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

 

2.       Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

§ 4

1.       Pobór opłaty od posiadania psów zarządza się w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.

2.       Dopuszczalne jest uiszczanie opłaty od posiadania psów w kasie lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Borowiu.

 

§ 5

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

 

§ 6

Ustala wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

 

§ 7

Zwalnia z opłaty za jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego, od której jest ustalony podatek od nieruchomości.

 

§ 8

Traci moc uchwała Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  Europejskich:

   1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych  typów

         transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z  17.12.1992r.).

   2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. W sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów

       infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).    

   Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem  uzyskania

   przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym

   Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-04
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)