Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Program gospodarki odpadami

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XIX/103/2004

Rady Gminy Borowie

z dnia 17 listopada 2004 r.

 

 

 

w sprawie uchwalania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

 

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ w związku z art. 17 ust. 1 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm./ i art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. z 2001 r. Nr. 62, poz. 628 z póź. zm. Rada Gminy postanawia:

 

                                                        § 1

 

Uchwalić Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Borowie na lata 2004 – 2011

 

                                                        § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie

 

                                                        § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Borowiu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Wągrodzki
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-11-14
Data ostatniej zmiany:
2005-11-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)