Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XL/197/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Głoskowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr  XL/197/2010

RADY GMINY BOROWIE


z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Głoskowie

 Na podstawie § l ust. 3 Ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 póz. 624 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Borowie uchwala co następuje:

 §1

1.        Nadaje Publicznemu Gimnazjum w Głoskowie imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2.        Pełna nazwa brzmi „Zespół Szkół w Głoskowie - Publiczne Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)