Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2009 z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 15 października 2009 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2009

 

z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 15 października 2009 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

 Stan Radnych 15, obecnych na sesji 9 Radnych, co stanowi 60% składu Rady oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXVIII sesji Rady, powitał  obecnych.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 

1.      Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

6.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

7.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

8.      Wystąpienie Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji

9.      Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono, w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

         Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
            Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż na poprzedniej sesji w dniu 22 września 2009 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borowiu. Ze statutu wynika, iż należy powołać Radę Programową składającą się z pięciu osób, której celem będzie koordynacja działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Następnie Wójt Gminy zaproponował skład osobowy Rady Programowej mówiąc, iż  przewodniczącym Rady Programowej każdorazowo jest Wójt Gminy i wynika to ze Statutu GOK. Wójt Gminy zaproponował aby w składzie osobowym Rady Programowej była Pani Alicja Szaniawska Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury, Pani Marianna Łodyga jako przedstawiciel Zespołów Ludowych, Pan Jarosław Baran pracownik Hali Sportowej jako przedstawiciel sportowców, Pani Barbara Baran wieloletni pracownik w bibliotece w Zespole Oświatowym w Borowiu jako przedstawiciel bibliotek.
             Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Rady Programowej GOK. Kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, oraz podpisane umowy. Wójt Gminy przedstawiając Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 30 września w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie wyjaśnił, iż dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 38 00,00zł z przeznaczeniem na opłaty związane z dostawą gazu i energii do szkół podstawowych z terenu gminy, a także do Publicznego Gimnazjum w Borowiu.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 7. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej tym nauczycielom, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości gminnej.

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana Rafała Korczaka.

Pan Rafał Korczak w swoim wystąpieniu podziękował Wójtowi oraz Radnym Rady Gminy za pomoc okazywaną miejscowej Policji, w tym za przekazane środki finansowe na zakup nowego samochodu oraz wykonanie kapitalnego remontu Posterunku Policji.

 

Ad pkt 9. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusję w obradach sesji rady gminy, po czym zamknął XXVIII sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXVIII sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

       Protokolant                          Przewodniczący Rady

 

mgr Krzysztof Wągrodzki             mgr inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-11-05
Data publikacji:
2009-11-05
Data ostatniej zmiany:
2009-11-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)