Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XL/201/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XL/201/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

I.        Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                  
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

2 831 926,92

  
  

0,00

  
  

2 831 926,92

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

2 831 926,92

  
  

0,00

  
  

2 831 926,92

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2007

  
  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich

  
  

11 666,25

  
  

-11 666,25

  
  

0,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6207

  
  

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków   europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3   pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

  
  

2 795 260,67

  
  

11 666,25

  
  

2 806 926,92

  
  

 

  
  

926

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura fizyczna i   sport

  
  

471 470,00

  
  

14 840,00

  
  

486 310,00

  
  

 

  
  

 

  
  

92605

  
  

 

  
  

Zadania w zakresie   kultury fizycznej i sportu

  
  

0,00

  
  

14 840,00

  
  

14 840,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2007

  
  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich

  
  

0,00

  
  

12 614,00

  
  

12 614,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2009

  
  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich

  
  

0,00

  
  

2 226,00

  
  

2 226,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  

 

  

Razem:

  
  

18 487 515,61

  
  

14 840,00

  
  

18 502 355,61

  
  

 

  

 

 

II.      Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy:          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

3 719 163,92

  
  

0,00

  
  

3 719 163,92

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

3 619 163,92

  
  

0,00

  
  

3 619 163,92

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4307

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

11 666,25

  
  

- 11 666,25

  
  

0,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4309

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

2 058,75

  
  

- 2 058,75

  
  

0,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6057

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

2 752 815,07

  
  

11 666,25

  
  

2 764 481,32

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6059

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

509 745,85

  
  

2 058,75

  
  

511 804,60

  
  

 

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

1 962 189,00

  
  

- 14 460,00

  
  

1 947 729,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75023

  
  

 

  
  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

  
  

1 618 577,00

  
  

- 16 960,00

  
  

1 601 617,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

3020

  
  

Wydatki osobowe   niezaliczane do wynagrodzeń

  
  

0,00

  
  

1 200,00

  
  

1 200,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

1 129 272,00

  
  

- 27 650,00

  
  

1 101 622,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

33 000,00

  
  

3 440,00

  
  

36 440,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług pozostałych

  
  

46 400,00

  
  

5 500,00

  
  

51 900,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4360

  
  

Opłaty z tytułu zakupu   usług telekomunikacyjnych świadczonych w

  
  

4 250,00

  
  

550,00

  
  

4 800,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75095

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

179 869,00

  
  

2 500,00

  
  

182 369,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

30 200,00

  
  

2 500,00

  
  

32 700,00

  
  

 

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

7 238 297,00

  
  

51 560,00

  
  

7 289 857,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły podstawowe

  
  

5 062 283,00

  
  

27 620,00

  
  

5 089 903,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

272 619,00

  
  

27 620,00

  
  

300 239,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80103

  
  

 

  
  

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych

  
  

127 574,00

  
  

2 600,00

  
  

130 174,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

90 436,00

  
  

2 600,00

  
  

93 036,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80104

  
  

 

  
  

Przedszkola

  
  

356 219,00

  
  

650,00

  
  

356 869,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

237 908,00

  
  

650,00

  
  

238 558,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80110

  
  

 

  
  

Gimnazja

  
  

1 227 724,00

  
  

16 260,00

  
  

1 243 984,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

121 402,00

  
  

16 260,00

  
  

137 662,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80195

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

64 421,00

  
  

4 430,00

  
  

68 851,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4170

  
  

Wynagrodzenia   bezosobowe

  
  

24 000,00

  
  

4 430,00

  
  

28 430,00

  
  

 

  
  

852

  
  

 

  
  

 

  
  

Pomoc społeczna

  
  

2 144 372,00

  
  

0,00

  
  

2 144 372,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85219

  
  

 

  
  

Ośrodki pomocy   społecznej

  
  

186 627,00

  
  

4 600,00

  
  

191 227,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

133 829,00

  
  

2 700,00

  
  

136 529,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

20 610,00

  
  

1 700,00

  
  

22 310,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki na Fundusz   Pracy

  
  

3 144,00

  
  

200,00

  
  

3 344,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85295

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

164 000,00

  
  

- 4 600,00

  
  

159 400,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

3110

  
  

Świadczenia społeczne

  
  

98 000,00

  
  

- 4 600,00

  
  

93 400,00

  
  

 

  
  

854

  
  

 

  
  

 

  
  

Edukacyjna opieka   wychowawcza

  
  

161 631,00

  
  

4 800,00

  
  

166 431,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85401

  
  

 

  
  

Świetlice szkolne

  
  

104 013,00

  
  

4 800,00

  
  

108 813,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

72 617,00

  
  

2 800,00

  
  

75 417,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

11 220,00

  
  

2 000,00

  
  

13 220,00

  
  

 

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

792 373,56

  
  

17 100,00

  
  

809 473,56

  
  

 

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie miast i   wsi

  
  

115 860,00

  
  

17 100,00

  
  

132 960,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4530

  
  

Podatek od towarów i   usług (VAT).

  
  

59 680,00

  
  

17 100,00

  
  

76 780,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90015

  
  

 

  
  

Oświetlenie ulic,   placów i dróg

  
  

263 923,00

  
  

24 000,00

  
  

287 923,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

48 600,00

  
  

24 000,00

  
  

72 600,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90095

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

412 590,56

  
  

- 24 000,00

  
  

388 590,56

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

25 000,00

  
  

- 24 000,00

  
  

1 000,00

  
  

 

  
  

921

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura i ochrona   dziedzictwa narodowego

  
  

332 466,00

  
  

- 59 000,00

  
  

273 466,00

  
  

 

  
  

 

  
  

92109

  
  

 

  
  

Domy i ośrodki   kultury, świetlice i kluby

  
  

241 466,00

  
  

- 59 000,00

  
  

182 466,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

110 000,00

  
  

- 59 000,00

  
  

51 000,00

  
  

 

  
  

926

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura fizyczna i   sport

  
  

721 758,00

  
  

14 840,00

  
  

736 598,00

  
  

 

  
  

 

  
  

92605

  
  

 

  
  

Zadania w zakresie   kultury fizycznej i sportu

  
  

0,00

  
  

14 840,00

  
  

14 840,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4177

  
  

Wynagrodzenia   bezosobowe

  
  

0,00

  
  

11 084,00

  
  

11 084,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4179

  
  

Wynagrodzenia   bezosobowe

  
  

0,00

  
  

1 956,00

  
  

1 956,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4247

  
  

Zakup pomocy   naukowych, dydaktycznych i książek

  
  

0,00

  
  

1 530,00

  
  

1 530,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4249

  
  

Zakup pomocy   naukowych, dydaktycznych i książek

  
  

0,00

  
  

270,00

  
  

270,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

19 687 515,61

  
  

14 840,00

  
  

19 702 355,61

  
  

 

  
 

§ 2

 

Tabela nr 2c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 2  do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 3  do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 4  do niniejszej uchwały.

 

§ 6

    


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

           

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 o kwotę 14 840,00 zł wprowadza się na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – zagrajmy o sukces”, które będą realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu oraz Publiczne Gimnazjum w Głoskowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zmiany w planach dochodów i wydatków w dziale 600 dotyczą realizacji projektu p.n. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno – gospodarczej gminy Borowie” w związku z zarachowaniem przez MJWPU w Warszawie wydatków dotyczących promocji projektu do wydatków inwestycyjnych ( poz. Nr 6 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

 

                Dokonuje się zmian w dziale 750 rozdział 75023 polegających na zmniejszeniu planu wydatków w
§ 4010 o kwotę 27 650,00 zł, wprowadzeniu planu wydatków w § 3020 na kwotę 1 200,00 zł w celu wypłaty ekwiwalentu BHP pracownikom fizycznym UG, zwiększeniu planu wydatków w § 4210 o kwotę 3 440,00 zł , w § 4300 o kwotę 5 500,00 zł oraz w § 4360 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

                Zwiększenie planu w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł dotyczy wypłat diet sołtysów za udział posiedzeniu Rady Gminy.

 

                Zmiany w planach wydatków dziale 801 polegają na :

1.       zwiększeniu planu w rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 27 620,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych,

2.       zwiększeniu planu w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 2 600,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,

3.       zwiększeniu planu w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 650,00 zł na wynagrodzenia pracowników Przedszkola,

4.       zwiększeniu planu w rozdziale 80110 § 4110 o kwotę 16 260,00 zł na odprowadzenie składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum w Borowiu i w Głoskowie,

5.                       zwiększeniu planu w rozdziale 80195 § 4170 o kwotę 4 430,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia z Radcą Prawnym.

 

                Zmian w planach wydatków w dziale 852 pomoc społeczna dokonuje się na wniosek kierownika GOPS w Borowiu tj. w celu zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników GOPS.

 

                Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 854 rozdział 85401 o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

 

                Zmian w planach wydatków w dziale 900 dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia  remontu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gościewicz, Jaźwiny, Głosków na kwotę 24 000,00 zł, jak też na odprowadzenie podatku VAT  w wysokości 17 100,00 zł.

                Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.” Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Borowiu
( działka nr 452/1)” zostaje  przesunięta na rok 2011. W roku 2010  plan wydatków wynosi 1 000,00 zł natomiast w 2011 r. 24 000,00 zł ( poz. Nr 10 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

               

                Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 o kwotę 59 000,00 zł, które dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych tj. przedsięwzięcia p.n. „ Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach ( dz.nr 535/5) oraz przedsięwzięcia p.n. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka”.

Realizacja wymienionych zadań zostaje przesunięta na kolejne lata i tak:

ü       „ Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach ( dz.nr 535/5)” kwota 19 000,00 zł ulega przesunięciu na rok 2011 – ogólna kwota zadania nie ulega zmianie( poz.12 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),

ü       „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka” kwota 40 000,00 zł ulega przesunięciu na rok 2011. Ogólna kwota zadania nie ulega zmianie i przedstawia się: rok 2010 – 40 000,00 zł; rok 2011- 435 432,00 zł; rok 2013 – 500 000,00 zł (poz.11 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

 

                Zmian w Załączniku  nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok, dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku włamania do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Głoskowie,  wpływów z innych źródeł w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowiu a także przesunięcia środków na zakup środków czystości do stołówki szkolnej

 

 

           

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)