Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIX/2010 z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 28 października 2010 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIX/2010

z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 28 października 2010 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 12 radnych, co stanowi 80% składu Rady, co oznacza, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXXIX sesji Rady, powitał  obecnych.

Przechodząc do pkt. 2 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek sesji:

1.      Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Garwolina realizację zadania pn.: „Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie”.

13.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

14.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. W wyniku głosowania zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił Radnych o głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójt Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały poinformował, iż na komisjach Rady Gminy radni dokonali analizy wszystkich stawek podatkowych oraz zaopiniowali projekty uchwał. Następnie Wójt Gminy przedstawił zaproponowane roczne stawki podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Przewodniczący poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań i uwag nie wniesiono. Następnie odbyło się głosowanie. Za przyjęciem uchwały zagłosowało
10 radnych, 2 radnych zagłosowało przeciw przyjęciu uchwały. W wyniku głosowania większością głosów uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż proponuje się pozostawić stawki opłaty targowej na poziomie 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gmin poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż wielkości opłaty od posiadania psów nie zmieniła się w stosunku do 2010 rok i wynosi odpowiednio 50zł za posiadanie jednego psa oraz 30 zł z każdego następnego psa. Następnie Wójt Gminy dodał, iż rolnik jest zwolniony z opłaty od posiadania dwóch psów, natomiast podatnicy podatku od nieruchomości są zwolnieni z opłaty od posiadania jednego psa. 

Przewodniczący Rady Gmin poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Andrzej Rosiński radny z Chromina zapytał, ile wynosi roczny dochód w budżecie stanowiący opłatę od posiadania psów.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż roczny dochód z opłaty od posiadania psów wynosi około 500zł.

Pan Tomasz Rogala zapytał gdzie jest w uchwale zapis który mówi, iż rolnik jest zwolniony z opłaty za posiadanie dwóch psów.

Wójt Gminy Wyjaśnił, iż to zwolnienie z podatku wynika z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Więcej pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały przedstawił proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Gmin poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały poinformował, iż proponuje się ustalić podatek leśny na poziomie obowiązującym w 2009 roku w wysokości 152,53zł za 1 ha. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2010 roku określił średnią cenę drewna w wysokości 154,65zł, która stanowi podstawę do obliczania podatku leśnego.  Dlatego należy podjąć uchwałę obniżającą średnią cenę sprzedaży drewna z kwoty 154,65zł za 1m3 do kwoty 152,53zł za 1m3.

Przewodniczący Rady Gmin poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 Ad pkt 9. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku.

jt Gminy omawiając projekt uchwały na wstępie poinformował, iż w 2010 roku nastąpiła znaczna obniżka podatku rolnego skutkująca zmniejszeniem dochodów z tego tytułu w wysokości około 100 000zł. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2010 roku określił średnią cenę żyta za 1 dt w wysokości 37,64zł. Proponuje się ustalić podatek rolny w 2011 roku na poziomie z 2009 roku obniżając cenę 1 dt żyta z 37,64zł na 37zł.

Przewodniczący Rady Gmin poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 10. Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały wyjaśniła, iż dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 010 rozdział 01010 § 0970 o kwotę 48 000,00 zł oraz w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 138 000,00 zł w związku z przewidywanym brakiem wykonania dochodów w roku budżetowym.

            Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę
3 122,00 zł z uwagi na osiągnięcie wyższych od planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki pochodzące z tego tytułu przeznacza się na realizację działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

            Zwiększenia planu dochodów  w dziale 758 rozdział 75801  o kwotę 50 000,00 zł dokonuje się w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętu szkolnego.

Zwiększenia w planach dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 11,00 zł dokonuje się w związku z wpłatą odsetek pobranych od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

            Zwiększenie   planu  dochodów w dziale 900 rozdział 90003 o kwotę 186 000,00 zł  dotyczy wpływów za przyjęcie nieczystości stałych na gminne  składowisko odpadów.

            Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę 266 219,00 zł w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu wydatków dla projektu  p.n. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno – gospodarczej gminy Borowie” (poz. nr 6 w załączniku do niniejszej uchwały).

            Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 49 000,00 zł dla zadania p.n. „ Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu”( poz. nr 7 w załączniku do niniejszej uchwały). Kwota powyższa zostaje przesunięta na 2011 rok. Ogólna kwota zadania nie ulega zmianie.

            Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 6 584,00 zł wynika z obowiązku przekazywania wpłat do PFRON.

            Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 3 295,00 zł na finansowanie dostawy energii elektrycznej do strażnic OSP z terenu gminy.

Natomiast zwiększenie planu w § 4430 o kwotę 2 350,00 zł dotyczy ubezpieczenia samochodów strażackich.

             Dokonuje się zmian w planach wydatków dziale 801  w następujący sposób:

 1. zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 12 686,00 zł na  wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
 2. zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 121 300,00 zł z przeznaczeniem na      wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych,
 3. zwiększa się plan w rozdziale 80101 §  4110  o kwotę 37 639,00 zł na składki zus      naliczone od wynagrodzeń,
 4. zwiększa się plan w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 14 376,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli      oddziałów przedszkolnych,
 5. zwiększa się plan w rozdziale 80103 §  4110 o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na składki zus naliczone od wynagrodzeń,
 6. zwiększa się plan      w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę  39 200,00 zł na wynagrodzenia pracowników Publicznego Przedszkola w Borowiu i      w Głoskowie,
 7. zwiększa się plan w rozdziale 80104 § 4110 o kwotę 5 900,00 zł na odprowadzenie składek zus      naliczonych od wynagrodzeń,
 8. zwiększa się plan w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 24 596,00 zł z przeznaczeniem na      wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Borowiu i w Głoskowie,
 9. zwiększa się plan w rozdziale 80110 § 4110 o kwotę 7 500,00 zł na odprowadzenie składek zus zaliczonych od wynagrodzeń,
 10. zwiększa się plan w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 27 400,00 zł na wynagrodzenia pracowników      zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
 11. zwiększa się plan w rozdziale 80148 § 4110 o kwotę 4 700,00 zł na odprowadzenie składek zus.

 Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 6 593,00 zł dotyczy 20% udziału własnego w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

            Dokonuje się zmian w limicie wydatków inwestycyjnych dla zadania p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny” ( poz. nr 4 w załączniku do niniejszej uchwały). Zwiększa się plan w 2011 roku o kwotę 32 355,00 zł w wyniku czego zwiększa się ogólny koszt zadania do kwoty 200 765,00 zł.

 Ad pkt 11. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gmin poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Miastu Garwolin na realizację zadania pn.: „Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie”.

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały wyjaśnił, iż zgodnie z wcześniejszymi opiniami radnych został przygotowany projekt uchwały określającej wysokość dofinansowania do zadania inwestycyjnego realizowanego przez Miasto Garwolin. Przygotowany projekt uchwały określa wsparcie finansowe w wysokości 100 000zł wypłacane w dwóch ratach po 50 000zł w latach 2011 i 2012.

Przewodniczący Rady Gmin poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Pani Maria Perek Z-ca Burmistrza Miasta Garwolin podziękowała Radzie Gminy Borowie oraz Wójtowi Gminy za inicjatywę pomocy finansowej Miastu Garwolina przy budowie krytej pływalni.

 

Ad pkt 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia i zawarte umowy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

Głos zabrał Wójt Gminy informując Radę Gminy o rozdysponowaniu w wysokości 51 700zł rezerwy ogólnej z czego kwota 11 700zł przeznaczona zostało na bieżącą działalność Urzędu Gminy, kwota 40 000zł przeznaczona została na oświetlenie uliczne. Pozostałe środki finansowe ze 100 000zł rezerwy ogólnej pozostały nierozdysponowane.

Ad pkt. 15. Przewodniczący podziękował za udział w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknął XXXIX sesję Rady Gminy w Borowiu.

Na tym zakończono protokół z XXXIX sesji Rady Gminy.

       


                  Protokolant              Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Krzysztof Wągrodzki       mgr inż. Albert Baran         

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-18
Data publikacji:
2010-11-18
Data ostatniej zmiany:
2010-11-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)